Politika privatnosti

Prikupljanje podataka

Svastara.rs prikuplja podatke o korisnicima kada se registruju na sajtu i popune formular, što je uslov za postavljanje oglasa. Prilikom registracije korisnik unosi svoje ime i prezime, adresu i mesto stanovanja, JMBG, broj lične karte i mesto izdavanja, broj telefona i e-mail adresu, odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica. Korisnici mogu sasvim anonimno posećivati sajt svastara.rs, bez ostavljanja bilo kakvih podataka o sebi.

Svrha, to jest, obaveza prikupljanja podataka je definisana članom 11. Zakonom o oglašavanju Republike Srbije. Prikupljanje podataka je u funkciji sprečavanja zloupotreba u oglašavanju, kao i radi interne obrade podataka sa ciljem izrade demografskih izveštaja.

Podaci koji su prikupljeni o registrovanim korisnicima nalaze se u bazi podataka svastara.rs. U skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom ovi podaci se koriste na način koji omogućava ostvarivanje i kontrolu bezbednog oglašavanja na svastara.rs. Lični podaci oglašivača se čuvaju 1 mesec od dana poslednjeg objavljivanja njegovog oglasa.

Lica koja koriste podatke su ona lica koja su zaposlena Flora D.o.o. ili su ugovornom odnosu sa Flora D.o.o. i imaju ovlašćenje za korišćenje podataka kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka. Svi zaposleni u Flora D.o.o. su obavezni da poštuju poverljivost podataka korisnika usluga i vezani su Sporazumom o poverljivosti podataka NDA.

Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, i niko ko ne želi da bude registrovani korisnik internet stranice svastara.rs nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak. Registrovani korisnik koji ne želi da ostavi svoje podatke iz deklaracije ne može postaviti oglas na svastara.rs jer je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o oglašavanju, član 11. Podaci registrovanog korisnika moraju biti istiniti i tačni. Za istinitost i tačnost podataka o ličnosti odgovara isključivo korisnik davalac podataka.

Flora D.o.o. ni u kom slučaju ne odgovara za tačnost i istinitost podataka koje su na svastara.rs unela druga lica, kao ni za tačnost dobijenih rezultata analiza rađenih na osnovu tih podataka .

Registrovani korisnik internet stranice svastara.rs može u bilo koje doba i bez obrazloženja opozvati svoje podatke, zahtevom administraciji za gašenje naloga. U tom slučaju se svi podaci iz deklaracije brišu 30 dana od poslednjeg objavljivanja oglasa registrovanog korisnika i  time prestaje mogućnost korišćenja usluge svastara.rs..

Registrovani korisnik usluga koji je ostavio podatke na svastara.rs ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa ažurira svoje podatke.

Registrovani korisnik usluga u slučaju nedozvoljene obrade podataka ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Sve informacije koje svastara.rs prikuplja mogu biti korišćene za periodično slanje elektronske pošte na e-mail adresu registrovanih sa novostima i informacijama, za sprovođenje anketa, istraživanja, promocija ili sličnih aktivnosti vezanih za sajt. Korisnik u svakom trenutku može zatražiti prestanak prijema ovakvih poruka izborom opcije za odjavu.

Svastara.rs ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke, sem onih podataka koji korisnici svojom voljom publikuju (kao što su broj telefona, e-mail adresa, korisničko ime u komentarima).

Svastara.rs ne ustupa, ne razmenjuje niti prosleđuje lične podatke svojih korisnika trećim licima sem na pisani zahtev zvaničnih organa Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.

Svi podaci korisnika svastara.rs su zaštićeni, potreban pristup ličnim podacima korisnika je omogućen samo uz primenu niza bezbednosnih mera.

Google Analytics

Za analizu posećenosti svastara.rs koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc (Google). Google Analytics koristi cooky-ije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju svastara.rs analizu načina pristupa korisnika sajtu. Na ovaj način prikupljene informacije (uključujući IP adresu korisnika, bez ličnih podataka o korisniku) prenose se i čuvaju kod Google-a, na njihovim serverima u inostranstvu. Google ove informacije može da koristi u svrhu analize upotrebe celog sajta, izveštaja u vezi sa aktivnostima na svastara.rs. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju pomenute podatke u ime Google-a. Google neće povezivati IP adresu korisnika sajta svastara.rs sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti lične podatke korisnika sajta svastara.rs. Svaki korisnik može isključiti upotrebu cooky-ja odabirom odgovarajućih podešavanja u korisnikovom web pretraživaču. Korišćenjem svastara.rs pristajete na obradu podataka preko Google-a, na napred opisani način i pomenute svrhe.

Na sajtu svastara.rs postavljamo linkove sa proizvodima i uslugama drugih kompanija i politika privatnosti tih kompanija je zasebna, nezavisna od svastara.rs i shodno tome ne podležemo odgovornosti za sadržaj i aktivnost na sajtovima tih kompanija.

Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na podatke prikupljene preko sajta svastara.rs, a ne na informacije dobijene drugim putem.

Zaštita privatnosti

Lični podaci registrovanih korisnika usluga koji nisu objavljeni na svastara.rs tretiraju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije i neće biti ustupljeni trećim licima. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije kada je svastara.rs obavezan da na pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom, ustupi raspoložive podatke o korisniku.